Skip to main content

Psychologia poczyniła ogromny postęp od skromnych początków pod koniec XIX wieku. Niektóre szkoły, takie jak behawioryzm i psychoanaliza, przeszły wiele zmian, ale nadal są popularne i mają dużą liczbę wyznawców.

Współczesna lub współczesna psychologia to połączenie najlepszych pomysłów, które pochodzą z wkładu wszystkich jej założycieli. Dodano także nowe pomysły lub perspektywy.

Perspektywy psychologiczne odnoszą się do tego, jak psychologia podchodzi do różnych tematów w swojej dziedzinie lub na nie patrzy. Współczesna psychologia patrzy na różne pytania dotyczące ludzkich zachowań z pięciu perspektyw. Pięć głównych perspektyw omawianych w programie szkolenia nauczycieli to:

1. Perspektywy biologiczne.

2. Perspektywy behawioralne.

3. Perspektywy poznawcze.

4. Perspektywy psychoanalityczne.

5. Perspektywy subiektywistyczne.

Perspektywy biologiczne

Psychologowie od dawna interesują się badaniem związku między naszymi systemami biologicznymi (ciałami) a naszym zachowaniem. Byli szczególnie zainteresowani poznaniem roli mózgu w zachowaniu człowieka. Mózg, który zawiera ponad 10 miliardów komórek nerwowych o nieskończonych połączeniach między nimi, jest prawdopodobnie najbardziej złożoną strukturą we wszechświecie.

Podejście biologiczne dotyczy zrozumienia roli, jaką odgrywają nasze mózgi w różnych procesach psychologicznych, takich jak emocje, rozumowanie, uczenie się, motywacja itp. Ma na celu opisanie procesu neurologicznego, który podkreśla zachowanie i procesy umysłowe. Na przykład perspektywa biologiczna próbowałaby zrozumieć depresję i rozważyć, jakie substancje chemiczne są wytwarzane w mózgu i czy występują nienormalne zmiany w poziomach neuroprzekaźników. Zbadałby także rozpoznawanie twarzy pod kątem roli, jaką odgrywa określony region mózgu, taki jak lewa lub prawa półkula.

Podejście biologiczne stara się zatem wiedzieć, które konkretne obszary mózgu wpływają lub wpływają na nasze zachowanie oraz w jaki sposób układ nerwowy, hormony wydzielane przez różne gruczoły i inne zmiany w naszym ciele wpływają na sposób myślenia, odczuwania i zachowania ,

Perspektywa behawioralna

Podejście behawioralne koncentruje się na wyjaśnieniu prawie wszystkich zachowań w kategoriach bodźców i reakcji, a także wyniku warunkowania i wzmocnienia. Na przykład psycholog z perspektywy behawioralnej próbowałby wyjaśnić otyłość w wyniku skłonności ludzi do przejadania się (pewnej reakcji) w obecności pewnych bodźców (takich jak telewizja).

Zgodnie z podejściem behawioralnym zachowania ludzkie, które są nagradzane lub egzekwowane, prawdopodobnie powtórzą się w przyszłości. Przykład ze szkolenia nauczycieli w wieku przedszkolnym: jeśli dziecko bije inne dziecko (zachowanie agresywne) i jest w stanie zdobyć zabawkę drugiego dziecka (zachowanie jest nagradzane), jest bardziej prawdopodobne, że dziecko zachowa się agresywnie w przyszłości.

Perspektywa poznawcza

Podejście poznawcze koncentruje się na procesach umysłowych, takich jak postrzeganie, zapamiętywanie, myślenie, podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów.

Podejście poznawcze uznaje, że bardzo ważne jest zbadanie roli procesów umysłowych w celu pełnego zrozumienia ludzkich zachowań. Gdybyśmy całkowicie zignorowali procesy mentalne, takie jak behawioryści, przyjęlibyśmy bardzo wąskie podejście i uzyskalibyśmy niepełny obraz dynamiki ludzkiego zachowania.

Psychologowie poznawczy uważają, że możliwe jest obiektywne zbadanie procesów umysłowych. Według nich ludzki umysł przypomina komputer i działa na informacjach tak samo jak komputer.

Perspektywa psychoanalityczna

Podejście psychoanalityczne opiera się na ideach Zygmunta Freuda. Ta perspektywa podkreśla, że ​​nieświadome procesy wpływają na nasze zachowanie. Te nieświadome procesy składają się z przekonań, lęków i pragnień, których dana osoba nie zna, ale które wpływają na jej zachowanie.

Zgodnie z podejściem psychoanalitycznym rodzimy się z pewnymi agresywnymi i seksualnymi impulsami, których ekspresja jest zabroniona przez naszych rodziców i społeczeństwo. W rezultacie przechodzą tylko od świadomości do nieświadomości. Impulsy te jednak nie znikają, ale wyrażają się w społecznie akceptowanych zachowaniach lub w postaci chorób psychicznych i problemów emocjonalnych. Na przykład osoba może wyrazić swój agresywny instynkt, biorąc udział w agresywnych sportach, takich jak boks i zapasy.

Perspektywa subiektywna

Subiektywna perspektywa podkreśla znaczenie percepcji. Zgodnie z tym podejściem ludzkie zachowanie nie zależy od obiektywnego świata, ale jest funkcją postrzeganego świata.

Świat obiektywny jest tym, co naprawdę istnieje w świecie rzeczywistym. Świat postrzegany jest tym, co indywidualne doświadczenia i jaki sens nadaje tym doświadczeniom. To, jak dana osoba postrzega świat lub sytuację, zależy od jego kultury, osobistej historii i aktualnych motywów.

Zgodnie z podejściem subiektywnym postrzeganie jest bardzo ważne dla zrozumienia zachowania, ponieważ zachowanie jednostki zawsze opiera się na postrzeganiu sytuacji przez cały czas. Nasze reakcje na różne bodźce w środowisku oparte są na naszych spostrzeżeniach. Definiujemy rzeczywistość w oparciu o nasze postrzeganie. Na przykład badania wykazały, że ludzie zwykle przeceniają fizyczny rozmiar monet o wyższej wartości niż monet o niższej wartości.

Interesującym zjawiskiem psychologicznym, które to podejście podkreśla, jest realizm natywny – tendencja ludzi do postrzegania swojej subiektywnej budowy świata jako prawdziwego i dokładnego obrazu świata obiektywnego.

Zgodnie ze szkoleniem dotyczącym wczesnej edukacji, wpływ subiektywnego podejścia w psychologii społecznej i osobowości był silny. To, jak ludzie interpretują zachowanie innych ludzi, zależy od ich postrzegania.

Różne perspektywy omówione powyżej reprezentują różne współczesne podejścia do badań psychologii. Nie wykluczają się wzajemnie, lecz jedynie zwracają uwagę na różne aspekty tego samego tematu. Innymi słowy, różne podejścia to po prostu różne sposoby badania tego samego zjawiska. Wielu psychologów przyjmuje podejście elektryczne. Wykorzystują to, co najlepsze w każdym podejściu i wykorzystują je do badania złożonych problemów psychologicznych.

Z pięciu omawianych perspektyw, z wyjątkiem perspektywy biologicznej, wszystkie inne podejścia (behawioralne, poznawcze, psychoanalityczne i subiektywne) mają charakter czysto psychologiczny. Jednak podejście biologiczne jest wspierane przez inne obszary, takie jak fizjologia i inne gałęzie biologii.

Podejście biologiczne często określa się jako redukcjonizm. W redukcjonizmie terminy (idee) psychologiczne sprowadzają się do biologicznych. Oznacza to, że różne problemy psychologiczne są wyjaśniane z przyczyn biologicznych.

Należy jednak zauważyć, że nie można obrać ścieżki redukcjonistycznej dla wszystkich problemów psychologicznych. Wyjaśnienia psychologiczne są również bardzo ważne. Koncepcje, spostrzeżenia i zasady psychologiczne służą jako punkt wyjścia do realizacji ich badań przez naukowców. Na przykład wiedza psychologiczna dotycząca pamięci spowoduje, że badania biologiczne będą szukać różnych obszarów mózgu, które są zaangażowane. Ponadto wszelkie wyjaśnienia różnych zjawisk psychologicznych byłyby niepełne bez uwzględnienia naszego przeszłego i obecnego środowiska.

[ff id=”6″]